تاريخ : دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ | 10:30 | نویسنده : AmiR
تمارین درس اول تمرین اول به عهده ی دانش آموز است. تمرین دوم ترجم الافعال التّالیه ثمّ اجْعل كلّ فعل فی مكانه المناسب : فعل های زیر را ترجمه كن سپس هر فعلی را در جای مناسبش قرار بده ماضی مضارع امر نهی ضحكوا خندید یكشفان كشف می كنند اترك ترك كن لا تقنطی نا امید نشو عصفت وزید سنصدق راست می گوییم احملا حمل كنید لا تحبسا حبس نكنید فقدتم از دست دادیم یخسر ضرر می كند افتحوا باز كنید لاتظلموا ستم نكنید عزمنا تصمیم گرفتیم تقدرین می توانی ارحموا رحم كنید لاتیاس مایوس نباش تمرین سوم اجعل فی الفراغ فعلاً مضارعاً للّنهی در جای خالی فعل مضارع برای نهی قرار بده 1. لا تلْبسوا الحق بالباطل (تَلبسونَ) 2. لا تَحْزنْ انّ السامعنا (تَحْزن) 3. لا تقْربا هذه الشّجرة (تَقْربان) تمرین چهارم به عهده ی دانش آموز است تمرین پنجم اُكْتُبْ كلَّ كلمةٍ فی مكانها المناسب من الجدول ثمَّ اذّكر مفردها : هر كلمه را در جای مناسبش قرار بده (در جدول) و مفردش را ذكر كن والدین ایّام ، مسئوولینَ ، جنّتانِ، عالمات ، صادقین ، صالحات، بحرین، علوم، خاشعین، فراشات، عِباد المثنی المفرد والدین والد جنتان جنت البحرین البحر الجمع السالم المفرد مسؤولین مسؤول عالمات عالمة صادقین صادق صالحات صالحة خاشعون خاشع فراشات فراشة الجمع التكسیر المفرد ایام یوم علوم علم عباد عبد تمرین ششم اجعل فی الفراغ ضمیراً مناسباً : در جای خالی ضمیر مناسب قرار بده 1. و هُمْ مُسْتكبرون (هُنّ ، هُمْ، انتنّ ، هما) و آنها مستكبر هستند 2. اللّهم انت القائل و قولك حقٌ (انتَ، أنتٍ ، هم ، هُنّ) خدایا تو گوینده ای و سخنت حق است 3. فالله خیرٌ حافظا و هُو ارحم الراحمین (هو ، هی ، نحن، هما) پس خدا بهترین نگهبان است و او مهربانترین مهربانان است تمرین هفتم عیّن اعراب الكلمات التی اشیر الیها بخطّ 1. اللهّم قولك حقٌ وعْدُكَ صدقٌ . خدایا سخن تو حق است و وعده تو راست 2.و یضربُ اللهُ الامثالَ للناسِ ِ. و خدا مثل ها را برای مردم می زند تمرین هشتم عین الترجمة الصحیحة : ترجمه صحیح را معین كنید. 1. لا تبحثوا عن عیوب النّاس . در مورد عیب های مردم بحث نكنید در جستجوی عیب های مردم نباشید 2. اللهُ یعلمُ و انتم لا تَعْلمون . خداوند می داند و شما نمی دانید خداوند می داند و آنها نمی دانند 3. اركعوا و اسجُدوا و اعبدوا ربّكُم . ركوع و سجود كنید و پروردگارتان را بپرستید ركوع و سجود كردند و پروردگارشان را پرستیدند كارگاه ترجمه درس اول : 1- باتوجه به مطالب گفته شده در صفحه 10 كتاب درسی، غلط های ترجمه های زیر را پیدا كنید و صحیح آنها را بنویسید. 1. اَكْتُبل لنا فی هذه الدّنیا حسنةً و فی الآخرة . برای ما در آن دنیا و آخرت نیكی را می نویسند. برای ما در این دنیا و آخرت نیكی را بنویس 2. ارجعی الی ربّك به سوی پروردگارتان بازگردید به سوی پروردگارت باز گرد 3. سَیَجْعلُ الله ُ بعدَ عُسرٍ یُسراً . خداوند پس از سختی آسانی قرار داد. خداوند پس از سختی آسانی قرار خواهد داد 4. یَسْمعُ الله ُ نداءَ المظلومینَ صدای مظلومان پیام خدا را می شنود. خدا صدای مظلومان را می شنود 5. لا تَعبُدوا الا الله . عبادت نمی كنید مگر خدا را عبادت نكنید مگر خدا را 2- اضواء قرآنیه (پرتوهای قرآنی ): الف – با توجه به زمان و صیغه ی فعل های مشخص شده، جاهای خالی را پر كنید: 1. قال : اُخرُجْ منها فانّكَ رجیمٌ . گفت از این { مقام } خارج شو كه رانده شده ای 2. یخْرُجُ منهما اللّؤلؤ و المرجانُ . از هر دو {دریا} مروارید و مرجان خارج می شود. 3. لا تكونوا كالذینَ خرجوا من دیارهم بطراً . مانند كسانی مباشید كه از خانه هایشان با حالت سرمستی خارج شدند. ب: حركت آخر (اعراب) كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده مشخص كنید: 1. جاءَ الحقُّ و زهقَ الباطلُ . حق آمد و باطل از میان رفت 2. انزل اللهُ سكینةُ علی رسولِهِ و ............ خدا آرامش خویش را بر پیامبرش ........فرو فرستاد 3. اللهُ علیمٌ بالظالمین . خداوند بر حال ستمكاران آگاه است تمارین درس دوم تمرین اول عیّن الصحیح علی حسب النّص : براساس متن صحیح را معین كن 1- كان اُویسٌ مشتاقا لزیارة النبی (ص) اویس مشتاق دیدار پیامبر بود-صحیح 2 – وعد اُویسٌ امّة بالرّجوع بعد غروب الشّمس . اویس به مادرس وعده داد كه بعد از غروب خورشید برگردد-غلط 3 - جاهَدَ اویسٌ فی معركة «نهروان» فَوَجعَ علی الارض شهیداً اویس در جنگ نهروان جهاد كرد . پس روی زمین افتاد و شهید شد-غلط تمرین دوم با توجه به كفه های پر شده (صفحه 21 كتاب درس) كلمات هم وزن آنها را پیدا كنید هاجر ، اكرم ، اشرك، كاتب ، جالس، علّم ، قدّم، اكبرّ ، اَحْسَنَ فاعل : هاجَرَ - كاتَبَ - جالَسَ فعّل : علّم - قدَّم - كبَّر أفْعل : اكرم - أسْرَكَ - أَحْسَنَ حال چنانچه در كفه های پرشده كلمات «یُفْعلِ ، یُفعل و یُفاعل » را قرار دهید . جهت برابر شدن كفه ها در وزن فعل های بالا چه تغییری ایجاد می شود؟ یفاعل : ُیُهاجِرُ - یُكاتِبُ - یُجالسُ یُفعّلُ : یُعلّم - یُقدّمُ - یُكتّبرُ یَُفْعِلُ : یُكرمُ - یُشْركُ - یَُحْسِنُ اكنون مصادر فعل های بالا را در جای خالی قرار دهید: مهاجرة : مكاتبة - مجالسة تعلیم : تقدیم - تكبیراكرام : اشراك - احسان تمرین سوم اجعل فی الفراغ كلمة مناسبتة من الدّوائر در جای خالی كلمه مناسبی در دایره ها قرار بده 1. و لأحْسنْ كما .......اللهُ الیك گزینه ها: اَحْسنوا -اَحْسَنْ پاسخ:اَحْسَنْ و نیكی كن چنانچه خدا به تو نیكی كرد 2 . (انّا ..... هُ فی لیْلة ِ القدر) گزینه ها:انزلنا - انزل پاسخ :‌انزلنا همانا ما آن را در شب قدر نازل كردیم 3. (ربّنا اَفْرغ علیْنا صبرأ و....... اقْدامنا ) ‌ گزینه ها:ثَبَّت - ثَبَّتوا پاسخ :‌ ثَبَّت ای پروردگار به ما صبر عطا كن و گامهای ما را استوار گردان 4 . (انّا نحْنُ ...... علیكَ القرآن) گزینه ها: نزَّلنا - نَزَّلتُ پاسخ :‌ نزَّلنا همانا قرآن را بر تو نازل كردیم تمرین چهارم به عهده دانش آموز است تمرین پنجم اكمل ترجمه الجمل التالیة : ترجمه جمله های زیر را كامل كن 1. لا یَشْعُرُ المؤمن بالضعْفِ عندَ مواجهة المشاكل . مؤمن به هنگام برخورد با مشكلات احساس ضعف نمی كند 2.اللُّهمَ ، نوّر قلوبنا بنور الایمان و الیقین . خدایا ! دلهای ما را به نور ایمان و یقین روشن كن 3.هولاء وَجَدوا السّعادة فی مساعدة الآخرینَ اینان سعادت را در كمك كردن به دیگران یافتند 4. المؤمنون یُجاهدنَ باموالهم و انفسهم فی سبیل الله . مؤمنان با مالهایشان و جان هایشان در راه خدا جهاد می كنند اضواء قرآینه (پرتوهای قرآنی) 1. با توجه به ترجمه ی آیات در جای خالی از مصدر «تسبیح» (خدا را به پاكی یاد كردن) فعل مناسب قرار دهید: 1. (یُسبّحونَ اللیلَ و النّهارُ لا یَفْتُرون) ( انبیاء 20) شبانه روز خداوند را به پاكی یاد می كنند و مستی نمی ورزند 2. فاصْبر علی ما یَقولُونَ و یسبّحْ بحَمْدِ ربّك . (طه 130) بر آنچه می گویند، شكیبا باش و با ستایش پروردگارت از او به پاكی یاد كن 2 – دو آیه زیر را بخوانید و به سؤالات زیر پاسخ دهید : و ابالحق انزلناهُ و بالحقّ نزَلَ . (اسراء / 105) و آنرا به حق نازل كرده ایم و به حق نازل شده است «انّا نحنُ نزّلنا الذّكر و انّا له لحافظون» (حجر /19) همانا ما خودمان قرآن را نازل كردیم و همانا ما حفظ كننده ی آن هستیم سؤال : تفاوت میان نزل و انزل از جهت لفظ و معنی چیست؟ نزَل ثلاثی مجرد و اَنْزَلَ ثلاثی مزید است. نَزَلَ یعنی فرود آمد اما أَنْزَلَ یعنی فرود آمد تفاوت میان نزل و نزّل از جهت لفظ و معنی چیست؟ نَزَل ثلاثی مجرد نزّلَ ثلاثی مزید است نزَلَ یعنی فرود آمد اما نزّلَ یعنی فرود آورد تمارین درس سوم تمرین اول : 1- عیّن الصحیح علی حسَبَ النّصْ بر اساس متن صحیح را معین كن : 1. انعقدت الحمْلةُ لتعیین التلمیذ النّاجح . جشن برای تعیین دانش آموزان موفق تعیین شد- صحیح 2.التلمیذُ المثالی یَشْتَغِلُ بالدراسة و بَیْع الصّحفُ دانش آموز نمونه به درس خواندن و روزنامه فروشی مشغول است- صحیح 3. الذی یَدْرُسُ و یَعْمَلُ لا یُمْكِنُ له النّجاحُ كسی كه درس می خواند و كار می كند موفقیت برای او ممكن نیست- غلط 4. الذی یَجْمَعُ العملَ و الدّراسة یَعْرِفُ قیمة الوقْت كسی كه كار و درس خواندن را جمع می كند ارزش وقت را می داند- صحیح تمرین دوم به عهده داش آموز است تمرین سوم اِكْمل الفراغ مناسبا للضمیر جای خالی را با ضمیر مناسب پر كن هم هن هما باب انتما انتن انتم ماضی(ض ع ف) اِستضعفوا اِستَضعفنَ اِستضعَفا استفعال اِستضعفتما اِستَضعفْتن استضعفتم مضارع(ع ر ض) یَتعارضون یتعارضنَ یَتعارضانِ تفاعل تتعارضان تَتعارضنَ تتعارضون امر(ع ل م) _ _ _ تَفعل تَعَّلما تَعلمن تعلموا تمرین چهارم به عهده ی دانش آموز است تمرین پنجم عین الصحیح : صحیح را معین كن 1 – لا یَسْتَسْلِمُ الأحرارُ للظُّلم انسانهای آزده در برابر ظلم .... تسلیم نشدند تسلیم نمی شوند نباید تسلیم شوند 2 – یا ایّهاالنبیُّ، جاهد الكفّار و المنافقینَ .... ای پیامبر با كافران و منافقان ..... جهاد كردن جهاد می كنی جهاد كن 3– تعلّمُ حُسْنَ الاستماعِ كما نَتعلّمُ حسُِنَ الحدیث خوب گوش كردن را ....... همان طور كه خوب صحبت كردن را بیاموز – آموختی می آموزی – آموختی بیاموز – می آموزی پرتوهای قرآنی : الف) با توجه به معنی فعل های زیر ترجمه ایات را كامل كنید . نوع و صیغه و مصدر فعل های تعیین شده را بنویسید. تكبر (تكبر ورزید) اسْتكبَرَ (سركشی كرد) كبّر (بزرگداشت داشت) 1. سَأَصْرِفُ عن آیاتی الذیّن یتكبّرون َ فی الارض بغیْر الحقّ به زودی كسانی را كه در زمین به ناحق تكبر می ورزند از آیاتم روی گردان خواهم ساخت. نوع :مضارع - صیغه: جمع مذكر غایب - مصدر: تكبُّر 2 – اسْتكبَرَ هو و جُنودُهُ فی الارض بغیْر الحق (قصص 39) او و سپاهیانش به ناحق در زمین سركشی كردند نوع : ماضی - صیغه: مفردمذكر غایب - مصدر اسكتبار 3 – یا ایُّها المدبر، قُمْ فَاَنْذرْ و رَبُّكَ فكَبّر (مدثر 1- 3) ای جامه در سر كشیده ، برخیز و بیم ده و پروردگارت را بزرگ دار. نوع : امر - صیغه : مفرد مذكر مخاطب مصدر: تكبیر ب – دو آینه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید : فاسْتغْفروُا لِذنوُبُهمْ و مَنْ یَغْفِرَُ الذّنوبَ الاّ الله . (آل عمران / 35) پس برای گناهان خویش آمرزش خواستند و كیست جز خدا كه گناهان را بیامرزد فسَبّحْ بحَمْدِ ربّكَ و اسْتَغفِرْهُ انّهُ كانَ توّابا ( نصر /3) پس به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از او آمرزش بخواه كه در بسیار توبه پذیر است سؤال : 1- تفاوت میان غفرو اسْتغفر از جهت معنی چیست؟ غفر یعنی ، آمرزید در حالی كه استغفر یعنی آمرزش خواست 2 - تفاوت میان غفّر و استغفر از جهت معنی چگونه است؟ غفر ثلاثی مجرد و استغفر ثلاثی مزید است تمارین درس چهارم تمرین اول عین الجواب الصحیح : جواب صحیح را تعیین كنید 1. أَمر قارون َ بدفْعٍ دینارٍ لاولئكَ الرّجال لب..... قارون فرمان داد به آن مردان دینار بدهند برای ............ الف) تحقیرهم ج) تخویفهم ب) مُساعدتهم د) بشیرهم 2 . قارون ..... عند نزولُ النداب . قارون .......موقع نزول عذاب الف – ساعد الفقراء ب- قصدالرّجوع عن كُفره ج – ما قصد مساعدة الفقراء د – اَنْفقَ اَموالَهُ تمرین دوم به عهده ی دانش آموز است تمرین سوم این دو نفر ( شكل 43 كتاب درسی) در كارگاه خود از تابلوی افعالف تعدادی اسم فاعل و اسم مفعول ساخته اند . آیا می توانید پیش بینی كنید كه تابلوهای بعدی چگونه خواهد بود و به تابلوهای ساخته شده ، قبلاً چگونه بوده اند؟ فراموش نكنید كه معنی آن را بنویسید. اسم فاعل اسم مفعول محسن محمد شاهد مشاهِد بیننده مشاهَد دیده شده استخرج مستخرِج استخراج كننده مستخرَج استخراج شده اعتمد معتمِد اعتماد كننده معتمَد مورد اعتماد بشَّر مبشِر بشارت دهنده مبشَر بشارت داده شده ینتظر منتظِر منتظر منتَظَر مورد انتظار تمرین چهارم ترجم العبارت ثمّ عیّن اسم الفاعل و اسم المفعول : عبارت های زیر را ترجمه كن و اسم فاعل و اسم مفعول آن را بنویس. ترجمه متن به عهده دانش آموز : متن تمرین در ص 43 كتاب اسم فاعل:مجرد:حافظ، طالب، شاكر اسم فاعل:مزید:متعذر، متفضّل، منْصِف، مُستسْلِم اسم مفعول:مجرد:مملوءَة ، محرومین، مظلومون اسم مفعول:مزید:مَغْصَبة ، مُسْتَضعفون تمرین پنجم باید با توجه به حل معلم نوشته شود. كارگاه ترجمه درس چهارم 1- غلط های موجود در ترجمه های فارسی را تصحیح كنید 1 - (قَدْ أفْلَحَ المؤمنونَ ........الذّین هُمْ عن اللّغو مُعرضونَ) مؤمنان محققاً رستگار شدند كسانی كه از بیهوده دور شده اند (روی گردانند) 2 – مشاورة المشْفق الجاهل خطرًٌ مشورت كننده ی دلسوز نادان شده خطرناك است. مشورت كردن با دلسوزان نادان خطرناك است 3 – المُسْتضعفون هم وارثون الارضَ ضعیف كنندگان همان وارثان زمین هستند كسانی كه ضعیف نگاه داشته شده اند، همان وارثان زمین هستند پرتوهای قرآنی : 1 – هر یك از كلمات زیر را با توجه به معنی آیات، در جای خالی مناسب قرار دهید: الْمُرسلین ، المكذّبین ، مُبشّرین ، مُنذرین 1. فَبَعَثَ اللهُ النّبین مُبشّرین و مُنذرین (بقره 213) خداوند پیامبران را بشارت دهنده و بیم دهنده مبعوث كرد 2. فسیرو فی الارض فانظروا كیف كان عاقبة المُكذّبین بنابراین در زمین حركت كنید و بنگرید عاقبت تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟ ب – دوآیه زیر را بخوانید و به سؤالات پاسخ دهید یا ایّها النّبیُّ انّا ارسَلْناكَ شاهداً و مبشراً و نذیراً .(احزاب 45) ای پیامبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم و ما نُرلسلُ المرسلینَ الاّ مُبشّرین و مُنذرین (كهف / 56) و پیامبران را جز بشارت دهنده و بیم دهده نمی فرستیم سؤال : 1- تفاوت میان « شاهداً‌، مبشراً » از لحاظ اشتقاق چیست؟ شاهداً اسم فاعل است و از ثلاثی مجرد ساخته شده است لذا مبشّراً اسم فاعل است و از ثلاثی مزید ساخته شده است. 2 – شباهت « مرسلینَ و مُنذرین » از چه جهتی است ؟ هر دو از ثلاثی مزید ساخته شده است. تمارین درس پنجم تمرین اول : 1 – در آیات و عبارت های زیر اسم های مشتق به شكل متضاد به كار رفته، آنها را با ذكر نوع مشتق داخل بنویسید. 1. ( و ما ارْسَلْناك الاَ ……….بشراً و نذیراً ) بشیر:صفت مشبهه نذیر:صفت مشبهه 2. (هو الذی خلَقَكُم فمنكم كافرٌ و منْكُم مؤمنٌ) كافر:اسم فاعل مومن:اسم فاعل 3. لَوْ عَلِمَ النّاقِصُ بنقصه لكانَ كاملاً ناقص:اسم فاعل كامل:اسم فاعل تمرین دوم عیّن نوع المشتق الذی اُشیرالیه بخط و اكْتُبُهُ فی الجدول : نوع مشتقی را كه با خط مشخص شده معین كن و آزاد در جدول بنویس. 1. (انّ النّفسَ لامارةٌ بالسوء ) همانا نفس فرمان دهنده به بدی است 2. لقَدَ خلقنا الانسانَ فی اَحْسَن تقویم ) انسان را به نیكوترین صورت آفریدیم 3 ( …. رحمةٌ الله و بركاتُهُ علیكم اهل البیت .« انّهُ حمید مجید » رحمت و بركت خدا بر شما اهل بیت باد، همانا او ستوده ی سرافراز است . 4 – و لله المشرقُ و الْمغربُ . و مشرق و مغرب از آن خداست امارة --> اسم مبالغه-->بسیار امركننده احْسنْ -->اسم تفضیل--> نیكوترین حمید -->صفت مشبهه--> ستوده مجید -->صفت مشبهه--> سرافراز المشرق -->اسم مكان--> مشرق(خاور) مغرب -->اسم مكان--> مغرب (باختر) تمرین سوم متن زیر را بخوانید و ترجمه كنید و نوع مشتق كلماتی را كه زیر آنها خط كشیده شده، مشخص كنید. قالَتِ الفراشةُ الصّغیرةُ للطبیعة : پروانه كوچك به طبیعت گفت للوردة الحمراء رائحةً طیبة …… : گلسرخ بوی خوشی دارد……… للشّجرة الخضراء اوراق لطیفةًٌ ….. : درخت سبز برگ های لطیفی دارد……… للشّمسِ فی الصّباح طلعةُ جمیلة ...... : خورشید در صبح سیمای زیبایی دارد..... بِلْبلِ صوتٌ عذْبٌ بدیع ........ : بلبل صدای دلنشین و عالی دارد للنّهر میاهٌ صافیة و صوتٌ رنّان ......... : رود آب هایی زلال و صدای طنین اندازی دارد فماذا نزَكْتِ ایّتها الطبیعة للفراشة ٍ ، أنْتبكَ الصّغیرة ؟ : پس ای طبیعت به پروانه دختر كوچكت چه داده ای ؟ فقالت ایّها الطبیعةٌ ..... : پس مادرس طبیعت گفت : «للفراشةُ الصّغیرة الحُسنْ و الجمال، ألا تَقْتغین بهذالنصیب؟!» : پروانه كوچك زیبایی و جمال دارد. آیا به این قسمت قانع نیستی الصغیرة، لطیفة ، جمیلة ، بدیع ، صفت مشبهه، رنّان، اسم مبالغه تمرین چهارم عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی للكلمات التی تحتها خطُّ در تجزیه كلماتی كه با خط مشخص شده اند صحیح را معین كن رزق اللهٌ ولداً صالحاً . خدا به او فرزند صالحی عطا كرد رَزَقَ : الف – فعل ماضی ، للغائبه، مزید ثلاثی ب – فعل ماضٍ ، للغائب، مجرد ثلاثی ج – فعل مضارع ، للمخاطب ، مزید ثلاثی صالح : الف – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق (اسم مفعول) ب – اسم ، مفرد ، مذكر ، مشتق ( اسم فاعل) ج – اسم ، مثنی ، مؤنث ، مشتق (اسم مكان) پرتوهای قرآنی : الف – در متن درس با كلمه های (اَعْلَمْ) آشنا شدید. اكنون دیگر مشتقات از این ریشه را در آیات زیر مشخص كنید و نوع و ترجمه آن را بنویسید 1 – انّ اللهَ عالمُ غیبِ السّماوات و الارضِ همانا خدا دانای غیب آسمانها و زمین است عالم:دانا 2 – انّك اَنْتَ علاّم ُ الغیوب همانا تو خود كاملاً دانای غیب ها هستی علام:بسیار دانا 3 – والّذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم و كسانی كه در مالهایشان برای گدا و محروم حق معینی وجود دارد معلوم:معین ب – پس از خواندن آیات زیر به سؤالات پاسخ دهید و اتخذَ اللهُ ابراهیم َ خلیلاَ و هُوَ اللطیفُ الخبیر معنی كلمه های خط كشیده شده به ترتیب كدام است؟ خلیل : دوست بودن دوست دوستی انتخاب می كند لطیف : مهربانی كرد مهربانی مهربان خبیر : آگاه آگاه كردن آگاه تر تمارین درس ششم تمرین اول : اكمل الفراغ جای خالی را پر كن هوَ شكرَ ربّهُ - هُما شكراً ربّهما - هُمْ شكروا ربّهُم هی شكرتْ ربّها - هما شكَرتا ربّهما - هنَّ شكرْنَ ربهنَّ انتَ ........(1) - انتما .......(2)ِ ربّكما - انتُم تشْكرونَ ......(3) انتَ ......(4) ربّك - .....(5) تشكران ربّكما - ......(6) تشْكرْنَ ربكُنّ اُشْكر ربّكَ - .........(7) - .........(8) .........(9) - اُشكرا َربّكما - ...........(10) (1)تَشْكُرُ ربّكَ (2)تشكرانِ (3)ربّكُم (4)تشكرینَ (5)انتما (6)انتنّ (7)اُشكروا ربّكما (8)اُشْكروا ربّكمْ (9)اشكری ربّك (10)اُشْكُرْنَ ربكُنّ تمرین دوم : اكمل الباء و الجحیم وفْقَ مجموعة «أ» : ( ب و ج) را مانند مجموعه (ا) كامل كن هوَ ناجحٌ هی ناجحة هُما ناجحان ِ هُما ناجحتان هُم ناجحون هنَّ ناجحاتٌ هو مجتهد هی مجتهدة هما مجتهدان هُما مجتهدتان هُمْ مجتهدون هنّ مجتهداتٌ تمرین سوم اكمل الفراغ المناسب (منفعل اوْ متصل ) الْمطر ، الْمَطرُ: باران ، باران البَرْد ! الْبردُ : سرما ! سرما! ماذا اَفْعلْ یا ربّ ؟ سأذْهبُ الی بیت الفارة . ای پروردگار من ، چه كار كنم ؟ به خانه موش خواهم رفت. هی تطْرُقُ الباب . او در را می زند ؟ مَنْ انتِ ؟ تو كیستی ؟ انا القطةُ من گربه هستم ماذا تطْلبین ؟ چه می خواهی ؟ اُطْلُبْ مساعدتكَ تفضّلی ، ادْخُلی ، بفرمائید داخل شوید كیفَ ؟ انا لا اُقْدرُ ؟ چگونه ؟ من نمی توانم اِصْبری قلیلاً . اندكی صبر كن . انتِ تقدرین . تو می توانی هكذا ، ادخلی ، اینطور داخل شود . اُمّا :‌اما ذنبی، ذنْبی : دُمَمَ ، دمُمَ بعد َ لحظات ِ . بعد از چند لحظه ، تُرجِعُ الفارةُ مِنْ بیتها بالمطلة و هما تجلسان تحت المظلة . و آنها زیر چتر می نشینند تمرین چهارم به عهده دانش آموز آموز است(با توجه به فرموده ی دبیر محترم) تمرین پنجم اُكتب الكلمات التالیة مع ضمیر «الیاء» : علّمُ :‌علّمنی بِ : بی معلّم : مُعلّمی اُكرَمَ : اكرمنی یَنْصُرُ : ینصُرنی قَلَمْ : قلمی پرتوهای قرآنی : الف) نوع ضمایر مشخص شده را در آیات زیر تعیین كنید . سپس ترجمه ی ایات را كامل كنید. 1.(ایّاك نعْبُدُ و ایّاكَ نستعین) منفصل -منفصل تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم. 2 . (نحْنُ نقُصُّ علیك اَحْسنَ القصص) منفصل- متصل یا نیكوترین سرگذشت را بر تو حكایت می كنم 3.یا ایّها النّاسُ اعْبدُوا ربّكُمْ الذّی خلَقَكُمْ متصل - متصل- متصل ای مردم پروردگارتان را كه شما را آفریده است، پرسش كنید تمارین درس هفتم تمرین اول اجْعل فی الفراغ الموصول َ المناسب : در جای خالی موصول مناسب قرار بده اللاتّی ، ما ، الّتی ، مَنْ، الّذین 1 – الطالبةُ المجتهدة هی الّتی تنجاحُ فی درسها . دانش آموز تلاشگر است كه درویش موفق می شود( مؤنث) 2 – الاُمّهاتُ هُنَّ اللاتی تعبنَ منِ احْلبنا مادران هستند كه به خاطر ما زحمت می كشند 3 – انْفِقْ بما عندك فی سبیل الله . آنچه را كه نزد توست در راه خدا انفاق كن 4 – اِحْترم مَن هو اصغرُ منك . به كسی كه از تو كوچكتر است احترام كن 5 – الذین یعلمون الصّالحات فلهم اجرٌ عظیم . كسانی كه كارهای شایسته می كنند پس پاداش بزرگی دارند تمرین دوم به عهده دانش آموز است. تمرین سوم اكْمل الفراغ وفق المؤذج جای خالی را مطابق نمونه پر كن . المؤمن هوالذی یتوكّلُ علی الله فی الحیاة المؤمنة . هی الّتی تتوكّلُ علی الله فی الحیاة المؤمنون . هم الذین یتوكّلون علی الله فی الْحیاه المؤمنات هنّ اللاتی یتوكّلنَ علی الله فی الْحیاة تمرین چهارم عین الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة . ترجمه عبارت های صحیح را معین كن 1 – الحمدُالله الّذی لَهُ ما فی السّموات ِ و ما فی الارض حمد و سپاس خدای را كه آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است. از آن اوست. حمد و سپاس خدای را كه آسمان ها و آن كه در زمین است از آن اوست 2- قَدْ افلَحَ المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون به تحقیق مؤمنانی كه در نمازهاشان خاشع و فروتنند، رستگار شدند رستگار شدگان همان خاشعان و فروتنان در نمازند 3 – العاجزُ مَنْ عَجَز عنْ الكتاب الثّواب ناتوان كسی است كه از بدست آوردن ثواب عاجز باشد ناتوان از بدست آوردن ثواب عاجز است تمرین پنجم عیّن الصحیح فی التحلیل الصرفی لكلمات الّتی اشیر الیها بخطّ در تجزیه كلاتی كه با خط مشخص شده اند صحیح را معین كن (هو الذی اَرْسَلَ رسولَهُ بالهدای) او كسی است كه پیامبرش را به هدایت (مردم) فرستاد هو --> اسم - ضمیر منفصل - للغائب الذی-->اسم - موصول خاص - للمفردالمذكر ارسل--> فعل ماضی - للغائب - ثلاثی مزید تمارین درس هشتم تمرین اول : 1- اجْعل الكلمات التی تحتها خط فی مكان مناسب من الجدول كلماتی را كه با خط مشخص شده اند در جای مناسبی از جدول قرار بده . الف: 1 – العاقلُ مَنْ وعَظَته التّجاربُ عاقل كسی است كه تجربه ها به او پند آموخته است 2 – هلْ ینْجَحُ الذّین لا یَدْرسونَ ؟ آیا كسانی كه درس نمی خوانند قبول می شوند؟ 3 – هم وَجَدوا طریقةَ یحلّ هذه المشكلة آنها برای حل این مشكل راهی یافتند 4 – نحْنُ درسْنا و نجَحْنا فی الامتحان ما درس خواندیم و در امتحان قبول شدیم المبنی علی الضم علی الفتح علی الكسر علی السكون الاسم نحن الذین هذه من الفعل وجدوا وعظته _ درسنا الحرف _ _ لِ هل ب : 1- وَ جعَلْنا من الماء كلّ شیءٍ حیّ هر چیز زنده را از آب آفریدیم 2 - لا تتكاسَلْ فأن طریق العزّ صَعْبٌ تنبلی نكن پس همانا راه عزت سخت است 3 – هلْ یعْتَمِدَ العاقلُ علی الجاهل ؟ آیا عاقل به نادان اعتماد می كند؟ المعرب المرفوع المنصوب المجرور المجزوم الاسم صعب كل الماء-الجاهل _ الفعل یعتمد _ _ لا تتكاسل تمرین دوم به عهده دانش آموز است تمرین سوم صِلْ كُلّ فی العمود الاوّل بما یُناسبها من العَمودُ الثّانی هر كلمه در ستون اول را به آنچه مناسبش است از ستون دوم وصل كن تمرین چهارم عیّنُ الصحیح فی ترجمة العبارات التالیة . در ترجمه عبارت های زیر ترجمه صحیح را تعیین كن 1. اولئك الذین صدقوا و اولئك هم المتّقون الف. آنان كسانی اند كه راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند ب. اینان كه راست می گفتند ، همان پرهیزگارانند 2 – فاصبر علی ما یقولُون ُ وسبّحْ بحمدِ ربّك الف. پس بر آنچه می گویند : بی تابی مكن، آنان به ستایش پروردگارت تسبیح گویند ب. پس بر آنچه می گویند، شكیبا باش و به ستایش پروردگارت تسبیح گوی 3 – انی لما انْزلْتَ الیّ من خیر فقیرٌ الف.همانا من به آنچه از نیكی به سوی فرستی ، نیازمندم ب.همان من به آنچه فرستادی از خوبی ها نیازمندم پرتوهای قرآنی درس هشتم : الف – در آیات زیر سه كلمه از یك ریشه هستند، آنها را در بنویسید . 1. لا تُبْطلوُا صدقاتِكُمْ بالمّن و الاذی صدقه های خویش را با منت گذاشتن و آزار رساندن باطل نكنید 2. لَهُم اَجْرُ غیرُ ممنونُ برای آنها پاداش بی منت است 3 – قد منّ الله علَیْنا خداوند بر ما منت نهاده است. مّن - ممنونُ - منّ ب : كدام جمله بیانگر مقابل است؟ لا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلولَة الی عَنُقِكَ و لا تبْسُطها كُلّ البَسط : دستت را بگردنت بسته مدار و آن را كلاَ مگشای الا تبعاد عن الافراط و التفریط فی الانفاق : دوری از افراط و تفریط در انفاق كردن عدّمُ الاسراف فی الانفاق : زیاده روی نكردن در انفاق عدم التسمر علی الدّنیا : حسرت نخوردن به دنیا الاتبعادُ عن التّكاسُلِ : دوری از تنبلی مورد اول صحیح است. تمارین درس نهم تمرین اول عین الصحیح از النحطا فی العبارات التالیة : صحیح و غلط در عبارت های زیر معین كن: 1. قصد الامام (ع) بحركته . اصلاح امّةٍ رسول الله (ص) امام (ع) با حركتش اصلاح امت پیامبر خدا را قصد كرد صحیح 2. انّ الساقد قبل توبة «حرّ» همانا خدا توبه حر را پذیرفت . صحیح 3 . وصلت قافله الامام (ع) الی الكوفة كارون امام علی (ع) به كوفه رسید غلط 4 . ما ارسل اهل الكوفة الرسائل لدعوة الامام (ع) اهل كوفی برای دعوت امام (ع) نامه ها نفرستادند غلط تمرین دوم به عهده دانش آموز است(طبق فرموده ی دبیر محترم) تمرین سوم اكمل الفراغ بالصیغة المناسبة . جاهای خالی را با صیغه مناسب پركن 1. یَرفَعُ الْعملُ الصّالحُ درجة الانسانِ . (یَرْفَعُ – تَرفَعُ – یَرفعانِ) 2. العملُ الصالحُ یَرْفَعُ درجة الانسانِ (یَرْفَعْ – تَرْفَعُ – یرفعان) 3. العلمُ و الایمانُ یُقرّبانِ الانسانَ الی الله . ( تُقرّبانِ ، یُقربانِ ، یُقّرِبُ) 4. یُقرّبُ العلمُ و الایمانُ الانسانَ الی الله .( یُقرّبان ، تُقرَبُ ، یُقرّبُ ) 5. المؤمنون یُصدقونُ و لا یكذبون‌ابداً . (یُصْدقون َ ، یَصْدُقُ، یصدقانِ) 6. یصدق المؤمنون َ و لا یكذبون ابداً . (یصدقُ - یصدقونَ – یصدقانِ) 7.الاُمهاتُ یتعبنَ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد ِ ( تُتْعبنَ ، تُیعبْنَ ، تَُتْعبُ) 8 – تُتْعِبُ الأمهاتُ انفسهنَّ فی تربیة الاولاد (تُتْبّعنَ ، یُتْعِبْنَ ، تُتْعِبُ) تمرین چهارم و پنجم مطابق فرموده ی دبیر محترم باید نوشته شود. تمرین ششم املا الجرون من كلمات العبارات التالیة . جدول را از كلمه ها و عبارت های زیر پر كن 1. یبشرُ الله المؤمنَ برحمته . خدا مؤمن را به رحمتش مژده می دهد 2. یا موسی .... أخْرجْ قولكَ من الظّلمات الی النّور . ای موسی قوم خودت را از تاریكی ها به سوی نور درآور 3. و ذكُروا نعمة الله علیكم ...... و نعمت خدا را بر خودتان یاد آورید 4. الْحسنةُ تذهبُ السّمیة . نیكی بدی را می برد انواع فاعل : اسم ظاهر --> الله ضمیر بارز --> و ضمیر مستتر --> انت ، هی مفعول به جار و مجرور : مفعول به --> المؤمن ، قومُ ، نعمة َ، السّیئةُ جار و مجرور--> رحمة ، من الظّلمات ، الی النّور ، علیكم تمرین هفتم ترجمه های زیر را به عربی برگردان : 1. علم ، انسان را به خداوند نزدیك می كند. الْعلمُ یُقرّبُ الانسانَ الی الله 2. وقت نماز رسیده است، الان می رویم و نماز می خوانیم . قَدْ خانَ وقتُ الصّلاة ، نذهَبُ الْآنَ و نُصلّی . 3. آن ها نور حق را ندیدند و از حقیقت دور شدند اولئك ما ابعدوا نور الحقّ و ابْتعدوا عن الحقیقة پرتوهای قرآنی‌: الف – در كدام آیه از مشتقات «غفر» بكار نرفته است؟ 1. و استغفرالله انّ الله كان غفوراً رحیما . و از خدا آمرزش بخواه كه او آمرزنده و مهربان است 2. و ما اللهُ بغافلٍ عمّا تعملون و خدا از آنچه می كنید غافل نیست 3. و انأ ادْعوكم الی الغدیر الغفار و من شما را به خدای توانای بی همتا و آمرزنده دعوت می كنم ب: پیام آیه شریفه ی «اتأمرونَ النّاسَ‌ بالبّر و تنسونَ انْفُسَكُمْ » كدام است؟ باید امر به معروف كرد انسان باید به علم خود عمل كند لزوم نهی از منكر را نباید فراموش كرد انسان باید خود نیكوكار باشد سپس دیگران را به كار نیك سفارش كند تمارین درس دهم تمرین اول اجعل الجملة التالیة فی مكان مناسب من الجدول 1. الحمدالله ِربّ العالمین 2. الرائد لا یكذبُ اهلَه 3. هولاءِ مصابیح الامّة 4. الصدْقُ رآسُ الفضائل 5 – شرف المكان با تمكین الجله الاسمیه ردیف مبتدا خبر نوع خبر 1 الحمد لله جار و مجرور 2 الرائد لا تكذیب اهله جمله فعلیه 3 هولاء مصابیح مفرد 4 الصدق راس مفرد 5 شرف بالمكین جار و مجرور تمرین دوم اجعل الفاعل المبتدا فاعلاً و غیرٌ ما یَلْزمٌ فاعل را به مبتدا و مبتدا را به فاعل تبدیل كن و تغییرات لازم را بده 1. یأمُرُ المؤمنون بالمعروفُ . مؤمنان امر به معروف می كنند المؤمنون یأمرُون بالمعروف 2 – یعطفُ الوالدانِ علینا . پدرو مادر با ما محبت می كنند الوالدانِ یعطفان علینا 3 - تجتمعُ المَسلماتُ فی المسجد. زنان مسلمان در مسجد جمع می شوند المسلماتُ یحْتمعْنَ فی المسجد 4 – المسلمونَ رفعوا اعْلام الحضارة فی العالم. مسلمانان پرچمهای تمدن را در جهان برافراشتند رفع المسلمونَ اعلام الحضارة فی العالم تمرین سوم میّز الخطا فی كلّ عبارةٍ ثم اكتُب الصحیح ... اشتباه را در هر عبارت مشخص كن و صحیح را بنویس 1 . الغّرةُ لا یحْصِلُ بالتكاسُلِ. لا تحْصُلْ / عزت با تنبلی بدست نمی آید 2 . المُعلّمٌ انبیاء اللامّة ِ المعلّمونَ / معلمها پیامبران ملت ها هستند 3 . حُسنُ الخُلقِ من ثمراتِ الأدبِ حُسْنُ / خوش اخلاقی از ثمرات ادب است 4 . التواضعُ تَرْفعُ قیفة الانسانِ یَرْفَعَُ / قیفة / فروتنی ارزش انسان را بالا می برد تمرین چهارم ، پنجم و ششم با توجه به فرموده دبیر محترم باید نوشته شود تمرین هفتم اكمل الفراغ فی الاعراب و التحلیل الصّرفی : جای خالی را در تركیب و تجزیه كامل كن العاقل یغْتَنمُ الفرصة فی الحیاة العاقل :‌اسم ، مفرد - مذكر مشتق ، اسم فاعل، معرب / مبتدا و مرفوع و ... الجملة اسمیه یغتنم :‌فعل مضارع - للغائب مزید ثلاثی - متعدٍ :‌معرب فعلٌ : مرفوع و فاعله ضمیر «هو» المستتر و الجملة فعلّیة ٌ و خبر و مرفوع محلاً الفرصة ٌ : اسم ، مفرد، مؤنث، جامد، معرب / مفعول و منصوب فی : حرف جرّ ، مبنی علی السكون الحیاة : اسم مفرد، مؤنث جار و مجرور ، معرب / مجرور به بحرف جرّ / فی الحیاة :‌جار و مجرور پرتوهای قرآنی : 1 – در آیات زیر كلماتی از ریشه (ظلم) بیان شده است. در كدام مرجع توضیحات صحیح دوباره آنها داده شده است. 1. و مااللهُ یُِریدُ ظلماً للعبارْ . (جامد - مشتق) 2. و من قُتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولیة سلطانا (اسم زمان - اسم مفعول) 3. و مَنْ اَظْلَمَ ممّن افْتری علی الله كذباً (فعل ماضی - اسم تفضیل) منبع:http://arabi-mollasadra2.blogfa.com
برچسب‌ها: اول دبيرستان, پاسخ فعاليت, پاسخ سوالات اول دبيرستان, عربی اول پاسخ تمارین, عربی اول, پاسخ تمارین

  • قالب وبلاگ